"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" Tiếng Anh dịch ntn?

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" Tiếng Anh dịch ntn? Ai giúp mình với. Cảm ơn trước nha.
10 years ago
Asked 10 years ago
Bella Nguyễn

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Đây là thành ngữ. Bạn có thể dịch là: Man proposes, God disposes
Answered 10 years ago
John Phan

Cảm ơn bạn John Phan
Answered 10 years ago
Bella Nguyễn

Proverbs 16:9 "A man may make designs for his way, but the Lord is the guide of his steps."
Answered 8 years ago
TTNNTT

Please register/login to answer this question.  Click here to login