"Soon hot, soon cold" dịch như thế nào cho thuận?

Mình cần dịch "soon hot, soon cold" nhưng nếu dịch thô là "sớm nóng sớm lạnh" nghe có vẻ không thuận tai lắm. Bạn nào có thể giúp mình dịch nghe dễ nghe được hơn không?
10 years ago
Asked 10 years ago
Diệp

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu này là thành ngữ đó là "Cả thèm chóng chán"
Answered 10 years ago
Hồng Phương

Please register/login to answer this question.  Click here to login