"Beardo" là gì?

"Beardo" là gì thế mọi người? Em cảm ơn ạ
2 years ago
Asked 2 years ago
Minh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Beardo nghĩa rất đơn giản: người có dâu quai nón :D
Answered 2 years ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.