Whatevs là gì?

Whatevs là gì thế mọi người? Thank you.
4 months ago
Asked 4 months ago
Ly Lý

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Whatevs là viết kiểu khác của từ whatever nhé. Nghĩa là gì cũng được.
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login