Unconscious bias là gì?

Unconscious bias là gì vậy mọi người ơi? Giúp em với ạ.
4 months ago
Asked 4 months ago
Nam

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Unconscious bias là thành kiến vô thức đối với những người thuộc chủng tộc, giới tính hoặc nhóm nhất định
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login