Truthiness là gì?

mọi người ơ cho em hỏi từ Truthiness nghĩa là gì ạ?
4 months ago
Asked 4 months ago
Xuan Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Truthiness ý nói điều gì đó có vẻ đúng nhưng không được sao lưu bằng bằng chứng
Answered 4 months ago
Kim

Please register/login to answer this question.  Click here to login