"lịch sử và truyền thống" tiếng anh là gì?

Em muốn dịch câu: Chúng tôi đưa thanh niên từ những khu dân cư bị cách biệt vì lịch sử và truyền thống. Lịch sử và truyền thống ở đây tiếng anh dịch như thế nào?
one year ago
Asked one year ago
Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lịch sử và truyền thống: historical and traditional. Câu trên có thể dịch là: We brought in young people from historically and traditionally marginalized neighborhoods.
Answered one year ago
Kim

Found Errors? Report Us.