"Chảnh chó" tiếng anh là gì?

Dịch hộ em câu: "Thằng này chảnh chó lắm" vậy chảnh chó dịch như thế nào?
2 years ago
Asked 2 years ago
Son

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Là doggy
Answered 2 years ago
Son

Found Errors? Report Us.