"Chính phủ đang thực hiện các bước dự kiến ​​để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chính phủ đang thực hiện các bước dự kiến ​​để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.

4 months ago
Asked 4 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đang thực hiện các bước dự kiến ​​để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước." câu này tiếng anh dịch: The government is taking tentative steps towards tackling the country's economic problems.
Answered 4 months ago
Tu Be De