"Chúng ta chỉ cần đào sâu và hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển mọi thứ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng ta chỉ cần đào sâu và hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển mọi thứ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta chỉ cần đào sâu và hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển mọi thứ." dịch sang tiếng anh là: We just have to dig in and hope we can turn things around.
Answered 9 months ago
Tu Be De