"Gerber đã được xác định là một người nào đó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Gerber đã được xác định là một người nào đó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gerber đã được xác định là một người nào đó." dịch sang tiếng anh là: Gerber was determined to be someone.
Answered 9 months ago
Tu Be De