"Một số người muốn đi học đại học vẫn không thể đến đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một số người muốn đi học đại học vẫn không thể đến đó." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
6 months ago
Asked 6 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số người muốn đi học đại học vẫn không thể đến đó." tiếng anh là: Some people who want to go to college still can't get there.
Answered 6 months ago
Tu Be De