"Tôi đã có nó trên đầu lưỡi của mình để hỏi anh ta tại sao anh ta rời khỏi nhà, nhưng sự vô dụng của nó là rõ ràng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi đã có nó trên đầu lưỡi của mình để hỏi anh ta tại sao anh ta rời khỏi nhà, nhưng sự vô dụng của nó là rõ ràng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có nó trên đầu lưỡi của mình để hỏi anh ta tại sao anh ta rời khỏi nhà, nhưng sự vô dụng của nó là rõ ràng." câu này dịch sang tiếng anh là: I had it on the tip of my tongue to ask him why he left home, but the uselessness of it was apparent.
Answered 9 months ago
Tu Be De