"Các ủy ban đã tiến hành chẩn đoán toàn diện các vấn đề của thành phố." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các ủy ban đã tiến hành chẩn đoán toàn diện các vấn đề của thành phố." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các ủy ban đã tiến hành chẩn đoán toàn diện các vấn đề của thành phố." dịch sang tiếng anh: The committees undertook a comprehensive diagnosis of the city's problems.
Answered 9 months ago
Tu Be De