"Rõ ràng, chính quyền địa phương đang có kế hoạch đóng cửa trường học." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Rõ ràng, chính quyền địa phương đang có kế hoạch đóng cửa trường học." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng, chính quyền địa phương đang có kế hoạch đóng cửa trường học." dịch sang tiếng anh là: Evidently, the local authority are planning to close the school.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.