"công việc của Irving mang so sánh với sản phẩm tốt nhất của các tiểu thuyết gia hiện đại." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "công việc của Irving mang so sánh với sản phẩm tốt nhất của các tiểu thuyết gia hiện đại." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"công việc của Irving mang so sánh với sản phẩm tốt nhất của các tiểu thuyết gia hiện đại." dịch sang tiếng anh là: Irving's work bears comparison with the best of the modern novelists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login