"Chẩn đoán chính xác chỉ có thể được thực hiện bằng cách lấy mẫu máu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chẩn đoán chính xác chỉ có thể được thực hiện bằng cách lấy mẫu máu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chẩn đoán chính xác chỉ có thể được thực hiện bằng cách lấy mẫu máu." dịch sang tiếng anh là: An exact diagnosis can only be made by obtaining a blood sample.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login