"Tôi không nghĩ sự phù phiếm như vậy sẽ giúp hình ảnh công khai của tổ chức." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi không nghĩ sự phù phiếm như vậy sẽ giúp hình ảnh công khai của tổ chức." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ sự phù phiếm như vậy sẽ giúp hình ảnh công khai của tổ chức." dịch sang tiếng anh là: I don't think such frivolity helps the organization's public image.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login