"Tôi không phải là một người đàn ông bám vào những ý tưởng cũ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi không phải là một người đàn ông bám vào những ý tưởng cũ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không phải là một người đàn ông bám vào những ý tưởng cũ." tiếng anh là: I am not a man who clings to old ideas.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.