"Chúng tôi đang nhắm đến các sản phẩm của mình tại enchilada lớn - thị trường máy tính gia đình." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Chúng tôi đang nhắm đến các sản phẩm của mình tại enchilada lớn - thị trường máy tính gia đình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang nhắm đến các sản phẩm của mình tại enchilada lớn - thị trường máy tính gia đình." tiếng anh câu này là:We're aiming our products at the big enchilada - the home computer market.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.