"Mỗi bài viết có một chút khác nhau về tình hình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Mỗi bài viết có một chút khác nhau về tình hình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỗi bài viết có một chút khác nhau về tình hình." tiếng anh là: Each article has a slightly different slant on the situation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login