"Người đàn ông không nói nó cách thị trấn kế tiếp bao xa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Người đàn ông không nói nó cách thị trấn kế tiếp bao xa." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông không nói nó cách thị trấn kế tiếp bao xa." tiếng anh là: The man didn't say how far it was to the next town.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login