"Bạn nên tìm kiếm lời khuyên y tế." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Bạn nên tìm kiếm lời khuyên y tế." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên tìm kiếm lời khuyên y tế." tiếng anh câu này là:You should seek medical advice.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.