"Công ước cấm dự trữ vũ khí sinh học." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Công ước cấm dự trữ vũ khí sinh học." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ước cấm dự trữ vũ khí sinh học." dịch sang tiếng anh: The convention bans the stockpiling of biological weapons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login