"Chúng tôi chăn thả gia súc trên các cánh đồng của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi chăn thả gia súc trên các cánh đồng của chúng tôi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chăn thả gia súc trên các cánh đồng của chúng tôi." tiếng anh dịch: We graze cattle on our fields.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.