"Thế nào Điều đó có cảm thấy thoải mái không?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Thế nào Điều đó có cảm thấy thoải mái không?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thế nào Điều đó có cảm thấy thoải mái không?" tiếng anh câu này dịch: How's that? Does that feel comfortable?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.