"Tôi thấy ngày càng khó thanh toán hóa đơn của mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi thấy ngày càng khó thanh toán hóa đơn của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thấy ngày càng khó thanh toán hóa đơn của mình." dịch sang tiếng anh là: I'm finding it increasingly difficult to pay my bills.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login