"Thấy (lúc đó) là 10 giờ, chúng tôi sẽ không chờ đợi nữa." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Thấy (lúc đó) là 10 giờ, chúng tôi sẽ không chờ đợi nữa." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thấy (lúc đó) là 10 giờ, chúng tôi sẽ không chờ đợi nữa." tiếng anh câu này là:Seeing (that) it is 10 o'clock, we'll wait no longer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login