"Bạn thật sáng tạo! Tôi không bao giờ có thể tự làm quần áo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn thật sáng tạo! Tôi không bao giờ có thể tự làm quần áo." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn thật sáng tạo! Tôi không bao giờ có thể tự làm quần áo." dịch sang tiếng anh: You're so creative! I could never make my own clothes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login