"Tôi không thể nói chắc chắn cho đến khi tôi thấy Hunt." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không thể nói chắc chắn cho đến khi tôi thấy Hunt." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể nói chắc chắn cho đến khi tôi thấy Hunt." câu này dịch sang tiếng anh là: I cannot say definitely until I see Hunt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login