"Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Jim Smith không? Ừ nói đi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Jim Smith không? Ừ nói đi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Jim Smith không?' 'Ừ nói đi'." câu này dịch sang tiếng anh là: 'Hello, may I speak to Jim Smith?' 'Yes, speaking'.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.