"Chúng tôi không thể làm gì nhiều cho đến khi chúng tôi có được chính thức." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Chúng tôi không thể làm gì nhiều cho đến khi chúng tôi có được chính thức." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không thể làm gì nhiều cho đến khi chúng tôi có được chính thức." tiếng anh câu này là:We can't do much until we get the official okay.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login