"Tôi không thể đi xem phim - Tôi rất thích." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi không thể đi xem phim - Tôi rất thích." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể đi xem phim - Tôi rất thích." câu này tiếng anh là: I can't go to the movie -- I'm up to my eyebrow.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.