"Sau đó, ông đã cố gắng một cái gì đó tham vọng hơn, một cuốn tiểu thuyết 200, 000 từ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Sau đó, ông đã cố gắng một cái gì đó tham vọng hơn, một cuốn tiểu thuyết 200, 000 từ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đó, ông đã cố gắng một cái gì đó tham vọng hơn, một cuốn tiểu thuyết 200, 000 từ." dịch sang tiếng anh là: He then attempted something more ambitious, a novel of 200, 000 words.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login