"Người vô lại đã nói dối rất nhiều đến nỗi mọi người ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ điều gì anh ta nói." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Người vô lại đã nói dối rất nhiều đến nỗi mọi người ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ điều gì anh ta nói." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người vô lại đã nói dối rất nhiều đến nỗi mọi người ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ điều gì anh ta nói." tiếng anh là: The scoundrelly person has lied so much that people turn a deaf ear to whatever he says.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login