"Những kết quả này tương phản rõ rệt với các xét nghiệm y tế khác được thực hiện tại Úc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những kết quả này tương phản rõ rệt với các xét nghiệm y tế khác được thực hiện tại Úc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những kết quả này tương phản rõ rệt với các xét nghiệm y tế khác được thực hiện tại Úc." câu này tiếng anh là: These results contrast sharply with other medical tests carried out in Australia.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.