"Ông đăng ký tên của mình để một kiến ​​nghị." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông đăng ký tên của mình để một kiến ​​nghị." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đăng ký tên của mình để một kiến ​​nghị." dịch sang tiếng anh: He subscribed his name to a petition.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.