"Nếu mắt bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nếu mắt bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu mắt bị ảnh hưởng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức." câu này dịch sang tiếng anh:If the eyes are affected, seek immediate medical attention.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.