"Ông đã xin cấp bằng sáng chế cho một phương pháp loại bỏ sơn mới." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ông đã xin cấp bằng sáng chế cho một phương pháp loại bỏ sơn mới." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã xin cấp bằng sáng chế cho một phương pháp loại bỏ sơn mới." dịch sang tiếng anh là: He applied for a patent for a new method of removing paint.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login