"Rõ ràng là công ty có thành kiến ​​với phụ nữ và dân tộc thiểu số." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Rõ ràng là công ty có thành kiến ​​với phụ nữ và dân tộc thiểu số." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng là công ty có thành kiến ​​với phụ nữ và dân tộc thiểu số." dịch sang tiếng anh: It's clear that the company has a bias against women and minorities.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.