"Ông sẽ mất bài của mình như là Trưởng Ngôn ngữ hiện đại trong tháng Chín." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Ông sẽ mất bài của mình như là Trưởng Ngôn ngữ hiện đại trong tháng Chín." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông sẽ mất bài của mình như là Trưởng Ngôn ngữ hiện đại trong tháng Chín." tiếng anh câu này là:He will take up his post as Head of Modern Languages in September.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login