"Ông đã giải thích rõ ràng kế hoạch chi tiết để thuyết phục các nhà đầu tư." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Ông đã giải thích rõ ràng kế hoạch chi tiết để thuyết phục các nhà đầu tư." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã giải thích rõ ràng kế hoạch chi tiết để thuyết phục các nhà đầu tư." tiếng anh câu này là:He had to spell out the plan in detail to persuade the investors.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login