"Sam đang ngân nga một chút giai điệu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Sam đang ngân nga một chút giai điệu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sam đang ngân nga một chút giai điệu." dịch sang tiếng anh là: Sam was humming a little tune .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login