"Jimmie đã có nhưng một ý tưởng mơ hồ về điều kiện thế giới bây giờ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Jimmie đã có nhưng một ý tưởng mơ hồ về điều kiện thế giới bây giờ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jimmie đã có nhưng một ý tưởng mơ hồ về điều kiện thế giới bây giờ." câu này tiếng anh dịch: Jimmie had but a vague idea of world conditions now.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.