"Crunch tín dụng ngăn chặn người mua doanh nghiệp nhà nước tiềm năng nhận được các khoản vay từ các ngân hàng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Crunch tín dụng ngăn chặn người mua doanh nghiệp nhà nước tiềm năng nhận được các khoản vay từ các ngân hàng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Crunch tín dụng ngăn chặn người mua doanh nghiệp nhà nước tiềm năng nhận được các khoản vay từ các ngân hàng." dịch sang tiếng anh là: Credit crunch prevents the potential state-run enterprise buyers from getting loans from the banks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login