"Bạn có thể sao chép bức thư này và gửi nó đi không?" tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Bạn có thể sao chép bức thư này và gửi nó đi không?" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể sao chép bức thư này và gửi nó đi không?" tiếng anh câu này là:Could you copy this letter and send it out, please?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login