"Khi Juliet báo cáo cho nhiệm vụ, cô được gửi đến để kiểm tra một bệnh nhân mới." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Khi Juliet báo cáo cho nhiệm vụ, cô được gửi đến để kiểm tra một bệnh nhân mới." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi Juliet báo cáo cho nhiệm vụ, cô được gửi đến để kiểm tra một bệnh nhân mới." dịch sang tiếng anh là: When Juliet reported for duty she was sent to check on a new patient.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.