"Tất cả các tòa nhà mới phải phù hợp với kế hoạch phát triển khu vực." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tất cả các tòa nhà mới phải phù hợp với kế hoạch phát triển khu vực." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các tòa nhà mới phải phù hợp với kế hoạch phát triển khu vực." tiếng anh câu này là:All new buildings must conform with the regional development plan.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login