"Ông đã đưa ra những ý tưởng tốt cho việc quảng bá sản phẩm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông đã đưa ra những ý tưởng tốt cho việc quảng bá sản phẩm." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đưa ra những ý tưởng tốt cho việc quảng bá sản phẩm." câu này tiếng anh dịch: He came up with good ideas for the product promotion.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.