"Như chúng ta đã thấy trong Chương 4, chế độ nô lệ không phải là nguyên nhân duy nhất của cuộc nội chiến." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Như chúng ta đã thấy trong Chương 4, chế độ nô lệ không phải là nguyên nhân duy nhất của cuộc nội chiến." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Như chúng ta đã thấy trong Chương 4, chế độ nô lệ không phải là nguyên nhân duy nhất của cuộc nội chiến." dịch sang tiếng anh là: As we saw in Chapter 4, slavery was not the only cause of the Civil War.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login